Menu Zamknij

Regulamin konkursu na portalu Facebook

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na portalu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno, Przyjezierze 18, 88-324 Jeziora Wielkie(zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie: www.facebook.com/zazstrzelnozaz (zwanej dalej “Fanpage”).
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora.
 7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę, o ile nie wskazano inaczej we wpisie konkursowym. Nagrodą jest przedmiot, który został wymieniony we wpisie konkursowym.
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej zwany: „wpis konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:

www.facebook.com/zazstrzelnozaz

 1. Czas trwania Konkursu jest wymieniony we wpisie konkursowym.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. „polubienie” lub „zaobserwowanie” Fanpage Zakładu Aktywności Zawodowej Strzelno (adres: www.facebook.com/zazstrzelnozaz)

c. zaznaczenie “Lubię to” lub innej reakcji pod postem konkursowym udostępnionym na Fanpage Zakładu Aktywności Zawodowej Strzelno (adres: www.facebook.com/zazstrzelnozaz)

d. udostępnienie wskazanego w konkursie posta na swoim profilu(udostępnienie musi być publiczne)

 1. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:

www.facebook.com/zazstrzelnozaz

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
 3. Nagrodzonego wyłania Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę, o ile nie wskazano inaczej we wpisie konkursowym. Nagrodą jest przedmiot, który został wymieniony we wpisie konkursowym.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na stronie: www.facebook.com/zazstrzelnozaz
 6. Organizator w wiadomości prywatnej, po zgłoszeniu się Nagrodzonego, przekazuje informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody lub poprzez osobę, której udziela pełnomocnictwa do odebrania nagrody, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród pocztą.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Wyznaczony został inspektor RODO, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się skontaktować pod adresem e-mail: j.waszak@strzelno.pl
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiając je widocznymi na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/zazstrzelnozaz).
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 8. W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook, Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.zazstrzelno.pl

Regulamin został zaktualizowany: 12.03.2023r.

Skip to content